Честит Ден на Християнското Семейство

празникът бе осъществен като част от

Проект №BG05M9OP001-2.018-0011-2014BG05M2OP001-C03

„Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“