ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 2022-2023

Развълнувани сме да споделим, че от октомври 2022г. ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр.Ветрен, съвместно с още 6 организации ще работим по проект на ЕРАЗЪМ +, Ключова дейност2 : Партньорства за сътрудничество“, номер на договора 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085398, „We Teach DATA , Inspire Teachers to Integrate DATA Science in STEM Subjects ( „Ние преподаваме данни. Вдъхновете учителите да интегрират науката за данните в STEM предметите“).
Координатор на проекта: РААБЕ България.
Целите на проекта включват: подобряване на ключовите компетентности на учениците за разбиране и работа с данни, както и повишаване на техните дигитални умения, информационна и медийна грамотност, комуникация и сътрудничество, създаване на дигитално съдържание, решаване на проблеми;повишаване на компетентностите на учителите успешно да интегрират и преподават DATA Science в STEM обучението;подкрепа за професионалното развитие на учителите чрез предоставяне на специализирани курсове за обучение;принос към модернизирането на STEM обучението и насърчаване използването на дигитални технологии в класната стая.
Екипът по проекта ще реализира поставените цели посредством разработването, тестването, пилотирането и популяризирането на набор от иновативни учебни материали за ученици и учители, както и на специализирани обучения. Както подсказва наименованието на инициативата, ресурсите, които ще разработим в рамките на този проект, ще бъдат с фокус върху интегриране на науката за данните в STEM предметите чрез прилагане на подходящи педагогически подходи и междупредметни връзки.
Партньорите, ангажирани в проекта включват: три училища – по едно от България, Гърция и Словакия, висше училище от Португалия, две издателства и доставчици на квалификационни курсове в образователния сектор и асоциация на учени от ИТ сектора, които работят за плавния преход към цифровите технологии в образованието.(координатор- РААБЕ България; ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, гр.Ветрен, България; гимназия„Методка“ или Гимназията на ул. Методова в Братислава, Словакия; Училище „Платон“, Катерини, Гърция; Универсидаде Портукаленс Инфанте Д. Енрике (UPT), Порто, Португалия; Digital Idea, Лариса, Гърция; ЕКСПОЛ Педагогика, Братислава, Словакия)
Дейностите по проекта с координатор РААБЕ България ще се осъществяват в продължение на 30 месеца – от октомври тази година до март 2025.
Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на програмата на Европейския съюз за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“.
Повече за проекта, както и какво представлява науката за данните (Data Science), може да научите на интернет страницата:

https://weteachdata.eu/bg/

Линк към програмата:

https://web.mon.bg/bg/101110

Модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците":

Модул "Библиотеките като образователна среда":

Модул "Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна училищна възраст":

В изпълнение на дейностите ще бъдат включени всички деца от предучилищната група и учениците от I до VII клас- 142 и най-малко 100 родители. В училището 55% от общият брой на учениците са от уязвимите групи- роми.  В общността и училището няма етническо напрежение. Наблюдава се разбирателство, приемане и толерантност между етническите групи. В голяма част от семействата от ромски етнос се говори български език. Много малък е процентът на билингви, които не владеят български език. Образователната среда на учениците е приемаща, толерантна. Педагогическите специалисти работят с еднаква любов и грижа към всяко дете и ученик, независимо от полова, етническа, религиозна принадлежност или различия по друг признак.

В училището няма сериозни прояви на агресия и тормоз. Анкетите за изследване наличието на такива прояви в училище показват намаляването им с всяка изминала година. Това се дължи на дългогодишната психологическа работа с учениците, провеждана от училищния психолог – индивидуални консултации, беседи и презентации по темите за агресия, тормоз, конфликти, кибертормоз. Психологът и педагогическите специалисти учат учениците на нови поведенчески модели включващи ненасилствена комуникация и Аз-послания, асертивно поведение и неагресивни начини на изразяване на нужди и желания. В училището по различни проекти и Програми се работи за повишаване социално-емоционалните умения на учениците.

В училището има дългогодишна практика за работа с родители и за включването им в училищния живот. С участието ни в Дейност 6. по Проект „Подкрепа за приобщаващо образование” продължаваме традицията и ще надградим предишния си опит в тази област. Водим се и от изразеното желание на родителите за включване в определени форми на работа в училищния живот.

Смятаме, че избраните в Програмата форми и методи на работа с родителите, ще се приемат добре от тях и са допълнение към методите и начините на работа досега с тях. Дейностите ще се осъществяват от училищният психолог, ресурсният учител и педагогическите специалисти , преминали обучение по поддейност 3.6 и т. 3.7.

В началото, преди започване на практическото осъществяване на дейностите по поддейностите

Дейност 1: Информиране на родителите за съдържанието, целите и очакваните резултати по Проект „Подкрепа за Приобщаващото образование”, Дейност 6, чрез родителски срещи, както и чрез публикуване на информация в сайта на училището.

Отговорници: Нели Пенкова-психолог, Соня Шантова,  Ирина Стоицева

Дейност 2: Анкетно проучване /с Анкета 1/ на нагласите и желанията на родителите за участие в поддейностите и в планираните събития по тях.

Отговорници: Нели Пенкова-психолог, Соня Шантова,  Ирина Стоицева

Поддейност 6.1. Психологическа подкрепа на родители за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение на деца и ученици, включително създаване на групи за подкрепа и взаимопомощ в училищата.

Дейност 1: Създаване по класове на родителски групи за взаимопомощ и подкрепа за превенция на насилието и преодоляване на проблемно поведение на учениците – родителите на учениците от един клас сформират една група за подкрепа. Така в училището ще има създадени 8 броя родителски групи за подкрепа, вкл. и на предучилищна група. Създаването на групите става на родителски срещи и се обявява през социалната мрежа на класа, както и в сайта на училището.

Отговорници: Класните ръководители и психолога

Срок на изпълнение: януари 2023 г.

Дейност 2: Тренинги с родителските групи за подкрепа и взаимопомощ за преодоляване на проблемно поведение на децата, както и за преодоляване на предизвикателства, свързани с възрастовите особености на учениците.

Водещ на тренингите: Училищен психолог

Отговорници: Класните ръководители

Срок на изпълнение: януари – март 2023 г.

Дейност 3: Разработване на психологически карти, съдържащи кратки логаритмични стъпки за реакция при агресия или друго проблемно поведение на учениците, които да се предоставят на всеки родители. /по Механизма за противодействие на тормоза и агресията в училище/

Отговорник: Училищен психолог

Срок на изпълнение: март 2023г.

Поддейност 6.2. Работа с родители от групи/класове, в които има деца и ученици с различни затруднения при ученето и участието, за формиране на толерантна среда, за насърчаване на недискриминацията и др.

Дейност 1: Създаване на родителска група за подкрепа и взаимопомощ на родителите на учениците със СОП.  Групата се създава на специална родителска среща, организирана от ресурсния учител.

Отговорници: Ресурсен учител и психолог

Срок на провеждане: януари 2023г.

Дейност 2: Провеждане на тренинг с тази родителска група за подкрепа за преодоляване на проблемно поведение на децата, както за преодоляване на предизвикателства, свързани с възрастовите особености на учениците.

Водещ на тренинга: Училищен психолог

Отговорници: Ресурсен учител и психолог

Срок на провеждане: февруари 2023

Дейност 3: Създаване и връчване на благодарствени писма към родителите за активното им участие в училищния живот, а на групите за подкрепа връчване на грамоти.

Отговорници: Нели Пенкова-психолог, Соня Шантова,  Ирина Стоицева

Срок на изпълнение: май 2023 г.

Поддейност 6.3. Кампании за превенция на насилието и тормоза в училищата, за утвърждаване на позитивна дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение на децата и учениците.

Дейност 1: Дни на отворените врати

Срок за изпълнение – 9 май 2023 г.  и  всеки Час на класа, когато има предвидена с учениците беседа за агресията

Дейност 2: Участие на родителите в Ден на Розовата фланелка  - родителите са поканени да участват на този ден и да наблюдават изявите на учениците.

Отговорници: Училищен психолог и класни ръководители

Срок на изпълнение - 22. 02.2023 г.

Дейност 3: Кампания „Училище без агресия и тормоз - 2023”.

Целева група: В изпълнение на конкурсните задания участват всички ученици, заедно с техните родители.

Отговорници: Класните ръководители и психолог

Срок за изпълнение: 1 януари –  30 април 2023 г.

Награди за участниците в конкурса:  Грамоти

В края, след приключване на практическото осъществяване на дейностите по 6.1, 6.2 и 6.3 поддейностите

Дейност 1: Анкетно проучване /с Анкета 2/ на удовлетвореността на родителите от участието им в поддейностите и в планираните събития по тях.

Отговорници: Нели Пенкова, Соня Шантова  и Ирина Стоицева

Срок на изпълнение: май 2023 г.

Крайния срок за изпълнение на поддейностите по Дейност 6. е 31.05.2023г.

Изготвили: Нели Пенкова и Ирина Стоицева

Дата: 1.11.2022 г.

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 2021-2022

Уважаеми родители и ученици,

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен участва в проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Специфичните цели на проекта са:

 1. приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания и в риск.
 2. повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование.
 3. превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

Дейности, по които училището участва:

 • Дейност 3 Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие
 • Дейност 4 Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения
 • Дейност 5 Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта

Дейност 6 Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта

Уважаеми родители и ученици,

ОУ „Св. св. Кирил и Методий““, гр. Ветрен участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

- Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

- Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

- Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

 

Дейностите, по които училището участва са:

 • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Екипите на 26 училища от цялата страна ще се включат в първия випуск на новата програма „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“.

Програмата подкрепя училищата да разработват и прилагат устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик. Пилотното издание на програмата започна в понеделник, 24 август, с двуседмично обучение на лидерските екипи на училищата.

 Програма „Училища за пример“ е двугодишна и се състои от две неразделни части:

 • курс „Лидерство в училище“
 • допълнителни курсове по избор на училището, свързани с различни методи на преподаване.

Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и менторска подкрепа. Програмата е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация „Америка за България“ и стъпва върху натрупания през годините опит в обученията на екипа на „Заедно в час“.

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Основната цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Специфични цели на проекта са:

 • Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система.
 • Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск.
 • Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 11 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети.
 • Допълнителни обучения във втория Гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на знанията и уменията с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и на държавни зрелостни изпити по други учебни предмети от общообразователната подготовка.
 • Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене.
 • Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране.
 • Дейности за работа с родителите чрез Включване на образователни медиатори, социални работници и др.
 • Участие в междуучилищни дейности.

Сформирани групи в ОУ "Св. св. Кирил и Методий“-гр.Ветрен, период 15.09.20201г. – 31.01.2022г.:

 За учениците от I – IV клас

 • Допълнително обучение по учебния предмет Български език и литература във II клас, ръководител – Соня Шантова
 • Допълнително обучение по учебния предмет Математика в IV клас, ръководител - Елена Петкина

Проект „Всеки ученик ще бъде отличник” е двугодишна програма, подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Проектните дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните / записаните  отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/ гимназии.

http://www.romaeducation.com/bg

Общата цел на проекта е да допринесе за социално включване и намаляване на бедността на МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ОБЩНОСТИ, включително ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход в областта на заетостта, достъпа до социални и здравни услуги, достъпа до образование и обучение, развитието на местната общност.

Партньори по проекта:

Фондация "Бъдеще", гр. Ракитово

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Ветрен

Детска градина "Приказно вълшебство", гр. Септември

Начало: 03.04.2019 г.

Край: 31.12.2021 г.

Във връзка с обявяване на извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, свързани с пандемията от COVID-19 и въведената дистанционна форма на обучение в училищата се наложи изпълнението на проектните дейности по проект „Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до образование на уязвими групи в община Септември“  да се забавят или отложат.
Дейностите по проекта ще приключат на 31.12.2021г.

Обща цел

Мотивирани и качествени специалисти от разнообразни професионални области – със или без придобита професионална квалификация „учител“ по учебен предмет, със или без педагогически опит като учители, биват подбрани, подготвени и насочени да окажат подкрепа в обезпечаването на кадровия ресурс, необходим за конкурентно и успешно българско образование.

 Конкретни (специфични) цели

 1. Повишаване броя на мотивираните педагогически специалисти, притежаващи знания, умения и нагласи за ефективно преподаване в училища, разположени в уязвими общности с нисък социално-икономически статус.
 2. Кадрово обезпечаване на училищната образователна система чрез привличане и трайно задържане към професията на високомотивирани специалисти от различни професионални области, както и привличане на заети в други сектори специалисти с вече придобита професионална квалификация “учител”.

3. Повишаване на мотивацията и работещите практики за постигане на резултати с учениците сред педагогическите специалисти в училища в уязвими общности.

Обща цел

Привличането на родителите в училищния живот на децата им за допринасяне на по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците; за развиване на положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.

Конкретни (специфични) цели

 активно участие на родителите в обсъждането на актуални за децата им въпроси от училищния живот; при вземането на решения и тяхното реализиране; в предлагането на различни теми за дискусия, в провеждането на различни инициативи и събития;

 подобряване на комуникацията между родител-учител-ученик за изграждане на доверие, уважение и толерантност;

 активно участие на родителите в организирането и провеждането на срещи на паралелката;

 активно участие на родителите в организирането и провеждането на общо мероприятие на паралелките.

Очаквани резултати

 включени родители в училищния живот;

 подобрена комуникация между родители, учители, ученици;

 включени паралелки в националната програма;

 проведени от класния ръководител срещи с родителите;

 проведено общо мероприятие за включените паралелки в националната програма.

Модул 3. „Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда“ – осигуряване на условия за провеждане на ОРЕС от педагогическите специалисти по време на епидемии, пандемии, енергийни кризи, извънредно положение или други случаи на преустановен присъствен образователен процес по чл. 105, ал. 1, 3 и 5 при условията на ал. 6 от ЗПУО.

https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/school_milk/

СХЕМА УЧИЛИЩЕН ПЛОД

За поредна година ОУ „Св. св. Кирил и методий“- гр.Ветрен се възползва от схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци в училищата по проект на Държавен донд "Земеделие". Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет. Министерството на земеделието и храна организира и координира дейностите по програмата, като всички плодове и зеленчуци са от доставчици, предварително сертифицирани за доставката на плодове и зеленчуци. Основните цели на програмата са гарантирането на консумацията на повече плодове и зеленчуци от подрастващите. Качеството на храните е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB, L 139 от 30 април 2004 г.), като се спазват условията за съхранение, определени от производителя, в рамките на срока на трайност.

 

СХЕМА УЧИЛИЩНО МЛЯКО

Министерството на образованието и науката сключва споразумение с Държавен фонд "Земеделие" за осигуряването и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Българската агенция по безопасност на храните контролира безопасността и качеството на разпределяните по схемата, като по този начин се гарантира, че тези продукти са годни за консумация от подрастващите. Целта е подобряване на хранителните навици на децата и учениците в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания; повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.

През учебната 2021-2022 година в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“- гр.Ветрен са сформирани 5 клуба за занимания по интереси :

 1. Клуб „Млади математици“, Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Приложна математика- 1 група с ученици от 7 клас, ръководител: Величка Карчева, ст. учител по математика ;
 2. Клуб „Математици“, Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математическа логика - 1 група, с ученици от 6 клас, ръководител: Величка Карчева, ст. учител по математика;
 3. Клуб „В света на родния език“ Тематична област: Технологии , Тематична подобласт: Езиков свят- 1 група, с ученици от 6 клас, ръководител: Евелина Бикова- учител по БЕЛ
 4. Клуб „Български език“, Тематична област: Технологии , Тематична подобласт: Езиков свят- 1 група, с минимум 5 ученици и максимум 13 ученици от 7 клас, ръководител: Евелина Бикова- учител по БЕЛ
 5. Клуб „Млади танцьори“, Тематична област : Изкуство и култура, Тематична подобласт : Сценични и танцови изкуства, 1 група с ученици от 1 клас, ръководител: Марияна Чепилова- ст.учител в начален етап.