За нас

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Ветрен има 180 годишна история и е едно от най-старите училища в Южна България. В него се обучават ученици от І до VІІ клас, както и деца в подготвителна група. Седалището на училището е гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик. Училището е общинско, дневно. Според вида на подготовката то е неспециализирано, а според етапа или степента на образование е основно – от І до VІІ клас. В него са създадени условия и за осъществяване на задължителното предучилищно образование.

Училището осигурява общообразователна и разширена подготовка. Създават се условия и за допълнителна подготовка с цел развитието на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

Предимство на училището е целодневната организация на обучение като важен стремеж на училищното ръководство тук е обхващане на ученици от всички групи –  1. до 7. клас. Това е така, понеже ние вярваме, че за да има успех трябва да има осигурено време за редовно и целенасочено полагане на усилия.

За постигане на целите си училището работи в партньорство с Родителския клуб, Ученическият парламент, Общественият съвет и Синдикална организация към СБУ, както и с органите на местната власт и неправителствени организации.