Училищни документи за 2022-2023 учебна година

Мерки за подобряване на образователните резултати

Седмично разписание – 1.-4. клас – 2-ри срок

Седмично разписание – 5.-7. клас – 2-ри срок

Организация на учебния ден – 2-ри срок

Допълнителен час на класа – 2-ри срок

График – консултации – обща подкрепа – 2-ри срок

График – консултации с ученици, включени в ЦОУД – 2-ри срок

График – Дежурство на учители – 2 срок

Заповед за намалени часове – 19.12.2022

Свободни места по класове – Информация към 26.01.2023 г.

Свободни места по класове – Информация към 16.01.2023 г.

Свободни места по класове – Информация към 16.12.2022 г.

Свободни места по класове – Информация към 01.12.2022 г.

График – класни и контролни работи – 1-ви срок

График – консултации за обща подкрепа

График – консултации с ученици включени в ЦОУД – 1-ви срок

График – консултиране на родители

График за дежурство на учителите – 1-ви срок

Заповед – начало и край на учебния ден – 2022-2023 учебна година

Правилник за дейността на училището – 2022-2023 учебна година

Програма за превенция на ранното напускане училище – 2022-2023 учебна година

Програма за превенция на ранното напускане училище-2022-2023

Форми на обучение за учебна 2022-2023 година

Информация за свободни места по класове

Годишен план – 2022-2023 учебна година

Програма – Гражданско, здравно, екологично възпитание

Програма за равни възможности – 2022-2023 учебна година

Етичен кодекс на училищната общност

Седмично разписание – 1-ви уч. срок – 2022-2023

Училищен учебен план – 1. клас

Училищен учебен план – 2. клас

Училищен учебен план – 3. клас

Училищен учебен план – 4. клас

Училищен учебен план – 5. клас

Училищен учебен план – 6. клас

Училищен учебен план – 7. клас

 

Стратегически документи

Стратегия за развитие 2021-2024 год.

Отчет за изпълнение на Стратегията – 2021-2022 учебна година

Прил. 1 – Програмна система

Прил. 2 – План с дейности към Стратегия 2021-2024