Училищни документи за 2020/2021 учебна година

Правилник за дейността на училището

Седмично разписание за I. срок

Система от символи на качествените показатели за 1. клас

Система от символи на качествените показатели за 2. клас

Система от символи на качествените показатели за 3. клас

Спортни дейности

Училищни учебни планове

Форми на обучение

Вътрешни правила в условията на епидемична обстановка 2020-2021

Годишен план 2020-2021 учебна година

График – консултиране родители или ученици

График консултации обща подкрепа

Консултации – целодневна организация

Организация на учебния ден

Програма ГЗЕИО

Програма за равни възможности

Програма за ранно напускане

Насоки на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен, в условията на COVID-19

Заповед за Утвърждаване на училищен план-прием за 1. клас 2021-2022 г.

НОВО!!! Заповед за прием в 1. клас за учебната 2021-2022 година – График на дейностите и необходими документи

НОВО!!! План-програма за действие за 2021 година по Безопасност на движението по пътищата (приложение към заповедта)