Административни документи

Съгласно чл. 28 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Ветрен предлага следните административни услуги:

  • Преместване на ученици в държавни и общински училища, приемане на деца в първи клас в държавни и в общински училища, приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализирани училища:
  • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.
  • Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование:
  • Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.

Достъп до обществена информация